ترجمه مقاله

خوش بینی

xošbini

خوش‌بین ‌بودن.

ترجمه مقاله