ترجمه مقاله

خوش باور

xošbāvar

ویژگی کسی که خبر یا سخنی را زود باور می‌کند؛ ساده‌دل؛ ساده‌لوح؛ زودباور.

ترجمه مقاله