ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوش اخلاق

xoš[']axlāq

دارای اخلاق نیک.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ