ترجمه مقاله

خوشنویس

xošnevis

آن‌که خط را به‌زیبایی می‌نویسد؛ خطاط.

ترجمه مقاله