ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خورشید

xoršid

۱. (نجوم) کره‌ای سوزان و گازی که زمین و سیارات دیگر منظومۀ شمسی دور آن می‌گردند و از آن کسب نور و حرارت می‌کنند.
۲. [مجاز] آفتاب.

آفتاب، خور، روز، شمس، شید، مهر، هور ≠ قمر، ماه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ