ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خورش

xoreš

۱. هرنوع خوراک نسبتاً آبداری که معمولاً با پلو خورده می‌شود؛ خورشت: خورش قیمه.
۲. [قدیمی] خوراک؛ غذا؛ خوردنی.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] خوردن.

خوراک، خورشت، شیلان، طعام، غذا، قاتق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ