ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوردی

xordi

خوراک؛ غذا؛ طعام.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ