ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خودکشی کردن

۱. انتحار کردن، خود را کشتن، خودسوزی کردن ≠ قتل نفس کردن
۲. نسلکشی کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ