ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خودخور

xodxor

ویژگی کسی که بسیار غصه می‌خورد و رنج خود را آشکار نمی‌کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ