ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خودآزار

سادیست، آزارخواه، آزارجو ≠ مردمآزار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ