ترجمه مقاله

خودآرایی

xod[']ārāy(')i

خود را آراستن و زینت دادن.

آرایش، بزک، ظاهرسازی، خودسازی

ترجمه مقاله