ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوبرویی، خوبرویی

جمال، خوشگلی، زیبایی، صباحت، قشنگی، ملاحت ≠ زشترویی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ