ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خواهراندر

xāhar[']andar

خواهری که از پدر یا مادر دیگر باشد؛ ناخواهری.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ