ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خواستگاری

xāst[e]gāri

۱. تقاضای ازدواج کردن از زن یا دختری.
۲. (اسم) رسمی که به این مناسبت برپا می‌شود.

زنخواهی، طلب وصلت، طلب زناشویی، وصلتخواهی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ