ترجمه مقاله

خواجه سرا

xājesarā

مرد خایه‌کشیده یا غلام خصی‌شده که در حرم‌سرا و اندرون خانۀ بزرگان خدمت می‌کرده.

ترجمه مقاله