ترجمه مقاله

خواب آلوده

xāb[']ālude

۱. کسی که تازه از خواب بیدار شده و هنوز اثر خواب در او باقی است.
۲. کسی که خوابش می‌آید و مایل به خوابیدن باشد.

ترجمه مقاله