ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوابگاه

xābgāh

۱. جای خوابیدن.
۲. اتاق خواب.
۳. [قدیمی] تخت‌خواب؛ رخت‌خواب.

بستر، رختخواب، شبستان، مرقد، منام، منامه، وساده، استراحتگاه، خوابگه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ