ترجمه مقاله

خنده

xande

حالتی در چهرۀ انسان به‌واسطۀ شعف، خوشحالی، یا تمسخر که در آن لب‌ها گشوده می‌گردد و گاه با صدای مخصوصی همراه است.

تبسم، لبخند ≠ گریه

ترجمه مقاله