ترجمه مقاله

خناس

xannās

۱. شیطان.
۲. (صفت) [مجاز] شیطان‌صفت؛ بدکار.

۱. اهریمن، دیو، شیطان
۲. شیطانصفت
۳. مکار، حیلهگر، نیرنگباز
۴. فریبنده، فریبکار
۵. شریر، بدکار

ترجمه مقاله