ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خن

xan

۱. طبقۀ پایین کشتی که انبار آن است.
۲. [قدیمی] خانه؛ منزل.

۱. خانه
۲. جا، محل، مکان
۳. انبار کشتی، طبقه پائین کشتی
۴. کابین کشتی
۵. گلخن
۶. سوراخ، منفذ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ