ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خمیدن

xamidan

خم شدن؛ کج شدن؛ دولا شدن.

۱. خم شدن، دولاشدن
۲. کج شدن
۳. لنگیدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ