ترجمه مقاله

خمش

xamoš

= خاموش

تاب، چم

ترجمه مقاله