ترجمه مقاله

خلیه

xaliy[y]e

خانۀ زنبور عسل؛ کندو.

ترجمه مقاله