ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلیل

xalil

۱. لقب ابراهیم پیامبر.
۲. [قدیمی] دوست مهربان و یکدل؛ دوست صادق.

حبیب، دوست، رفیق، محب، ولی، یار ≠ عدو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ