ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خلیق

xaliq

خوش‌اخلاق.

۱. خوشاخلاق، خوشبرخورد، خوشخو، خوشخلق، مودب، متین، مردمدار، ملایم، نرم ≠ بدخلق
۲. سزاوار، شایسته، لایق
۳. خوگیر، انسپذیر
۴. مردمدار، مهربان، نرمخو، نیکخلق، نیکخو ≠ بداخلاق، بدخو

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما