ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلوت

xalvat

۱. فاقد ازدحام و شلوغی: شهر خلوت.
۲. (اسم مصدر) تنهایی.
۳. (اسم مصدر) تنها ماندن با معشوق.
۴. (اسم) جای فاقد ازدحام و شلوغی.
۵. (اسم مصدر) (تصوف) دوری گزیدن سالک از مردم برای تزکیۀ نفس.

۱. اعتزال، اعتکاف، انزوا، دوریگزینی، تنهایی، گوشهنشینی ≠ جلوت
۲. زاویه، گوشه
۳. دنج، بیسروصدا
۴. باطن ≠ ظاهر
۵. خالی از اغیار
۶. فرصت مناسب، مجال
۷. خالی

تنهای

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ