ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلد

xold

۱. بهشت.
۲. (صفت) همیشگی.
⟨ خلد برین: طبقۀ فوقانی بهشت.

۱. بهشت، پردیس، جنان، جنت، دارالسلام، رضوان، فردوس، مینو، نعیم ≠ دوزخ
۲. بقا، پایایی، دوام ≠ فنا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ