ترجمه مقاله

خلاصه

xolāse

۱. [عامیانه] به‌هرحال.
۲. (اسم، صفت) [قدیمی] برگزیده.
۳. (اسم، صفت) [قدیمی] نتیجه، گزیده، و خالص چیزی.

اجمال، اختصار، القصه، برگزیده، منتخب، باری، به هر حال، ایجاز، بالاجمال، چکیده، زبده، شمه، کوتاه، گزیده، ماحصل، مجمل، مختصر، ملخص، موجز ≠ تفصیل

چکیده، گزیده

ترجمه مقاله