ترجمه مقاله

خلا

xala'

۱. جای خالی.
۲. [قدیمی] جایی که در آن کسی نباشد؛ خلوت.
۳. (فیزیک) فضایی که ماده‌ای در آن نباشد؛ جای خالی از هوا.

دستشویی، مستراح، خلا

تهیگی، ونگ

ترجمه مقاله