ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خفه

xafe

۱. ویژگی کسی که دچار حالت خفگی شده باشد.
۲. فاقد هوا یا نور کافی.
۳. ویژگی صدای مبهم.

۱. گلوفشرده، محتقن، مرده
۲. تار، تاریک
۳. دلگیر، گرفته ≠ دلباز

خپه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ