ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خطبا

xotabā

= خطیب

خطیبان، سخنرانان ≠ مستمعین

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ