ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خطاب

xe(a)tāb

۱. مخاطب قرار دادن کسی؛ با کسی رویاروی سخن گفتن.
۲. (اسم) [قدیمی] عنوان؛ لقب.
۳. (اسم) [قدیمی] حُکم.

۱. عتاب، بازخواست، سرزنش
۲. عنوان، مخاطبه، گفتگو
۳. حکم، دستور، فرمان، امر

سخن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ