ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خطا

xatā

۱. سهو؛ اشتباه.
۲. (صفت) [مقابلِ صواب] نادرست.
۳. (اسم) گناه.
۴. (ورزش) در یک رشتۀ ورزشی، هر عمل خلاف مقررات.

۱. اشتباه، سهو، غلط
۲. خبط، لغزش، زلت
۳. نادرست، ناصواب، سقیم ≠ صحیح، درست، صواب
۴. جرم، تقصیر، قصور ≠ صواب
۵. معصیت، خطیئه، ذنب، اثم، گناه
۶. فول، خلاف

نادرست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ