ترجمه مقاله

خصومت

xosumat

دشمنی؛ پیکار.

جدال، جنگ، حقد، کینه، کینهتوزی، دشمنی، ستیز، ستیزه، عداوت، عناد، مخاصمه، مخالفت ≠ دوستی

دشمن

ترجمه مقاله