ترجمه مقاله

خصوم

xasum

مخاصم؛ دشمن.

ترجمه مقاله