ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خش خش

xešxeš

صدای حرکت خفیف دو چیز بر روی یکدیگر، مانند کاغذ، برگ خشک، و پارچۀ آهاردار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ