ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشنود کردن

خوشحال کردن، راضی کردن، قانع کردن، خرسند کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ