ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشنود شدن

خوشحالشدن، راضی شدن، قانع شدن، خرسند شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ