ترجمه مقاله

خشنودی

xošnudi

خرسندی؛ خوشحالی؛ شادی و شادمانی.

ارضا، تراضی، خرسندی، خوشحالی، رضامندی، رضایت، شادمانی، شادی ≠ ناخشنودی، ناخرسندی

ترجمه مقاله