ترجمه مقاله

خشم

xašm

عصبانیت؛ غضب؛ برآشفتگی.

برآشفتگی، برافروختگی، تاو، تغیر، تندخویی، سخط، طیره، عصبانیت، عصبیت، غضب، غیظ، قهر ≠ مهر

ترجمه مقاله