ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خش

xaš

۱. شیار کوچک بر روی چیزی؛ خراش.
۲. ناصافی در طنین صدا.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ