ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خسرو

xosro[w]

پادشاه.
⟨ خسرو سیارگان: [قدیمی، مجاز] = خورشید
⟨ خسرو مشرق: [قدیمی، مجاز] = خورشید

پادشاه، شاه، شهریار، ملک، شاهنشاه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما