ترجمه مقاله

خریف

xarif

= پاییز

برگریزان، پاییز، خزان ≠ شتا، بهار، ربیع

ترجمه مقاله