ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خریطه

xarite

۱. کیسۀ از چرمی یا پارچه‌ای؛ کیف.
۲. نقشۀ جغرافیایی.

۱. جیب، کیسه
۲. نقشه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ