ترجمه مقاله

خریش

xariš

۱. خراش؛ خراشیدگی.
۲. ریشخند.

ترجمه مقاله