ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خروجی

۱. برونداد ≠ درونداد، ورودی
۲. بازده، حاصل
۳. عوارض(سفر به خارج)
۴. محل خروج ≠ ورودی

واشدگاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ