ترجمه مقاله

خرمک

xa(o)rmak

مهرۀ سیاه‌وسفید که برای دفع چشم‌زخم به گردن اطفال ببندند؛ چشم‌زد: ◻︎ ترسم چشمت رسد که سخت خطیری / چون که نبندند خرمکت به گلو بر (منجیک: شاعران بی‌دیوان: ۲۲۶).

ترجمه مقاله