ترجمه مقاله

خرما

xormā

۱. میوه‌ای گرمسیری با هستۀ سخت و پوست نازک که به شکل خوشۀ بزرگ از درخت آویزان می‌شود.
۲. درخت راست و بلند این میوه با برگ‌های بزرگ و میوه‌های خوشه‌ای؛ نخل.

رطب، میوه نخل، تمر

ترجمه مقاله