ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرفت

xereft

۱. کودن.
۲. ویژگی کسی که براثر پیری، فساد و تباهی عقل پیدا کرده است.
⟨ خرفت شدن: (مصدر لازم) تباه شدن عقل براثر پیری.

۱. پیر، سالخورده، کهنسال ≠ خردسال، برنا، جوان
۲. پخمه، حواسپرت، خرف، بیهوشوحواس، کمحواس، کندذهن، کمهوش، کودن، منگ، ابله

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ