ترجمه مقاله

خرف

xeref

۱. = خرفت
۲. [مقابلِ جوان] [مجاز] پیر.

۱. پیر، کهنسال ≠ برنا، جوان
۲. بیهوش، حواسپرت، خرفت، کمهوش ≠ هوشمند، باهوش
۳. خنگ، کودن، گول، کندذهن، ابله

ترجمه مقاله